• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole Publiczne
w Małogoszczu

Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 31 maja 2021 r.
Regulamin dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie
Gminy Małogoszcz"
§ 1.
Przepisy ogólne
1.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
placówce oświatowej - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, liceum,
oraz przedszkole na terenie gminy Małogoszcz,
uczniu, należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola oraz ucznia Liceum
Ogólnokształcącego,
dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej, liceum, przedszkola,
wykonawcy dowozu - należy przez to rozumieć przewoźnika lub inny podmiot, któremu
organizator dowozu powierzył zadania wynikające z art. 32 ust 5 i 7 oraz art. 39 ust. 3 pkt
1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
dowozie dzieci do szkół – należy przez to rozumieć również odwóz dzieci ze szkół,
autobusie - należy przez to rozumieć również busa.
2.Gmina Małogoszcz jest organizatorem dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy, zwana dalej
organizatorem".

3.Dowóz odbywa się w czasie trwania roku szkolnego.
4.Rodzice /opiekunowie prawni, którzy chcą, aby ich dziecko korzystało z dowozów
pobierają w sekretariacie szkoły/przedszkola wniosek o dowóz ucznia do i z placówki
oświatowej. Wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5.Wypełniony wniosek składany jest w świetlicy szkolnej lub u wychowawcy ucznia, do dnia
31 maja każdego roku.
6.Wnioski akceptuje dyrektor placówki oświatowej.
7.Po zaakceptowaniu wniosku przez dyrektora placówki oświatowej uczeń zostaje wpisany
na listę uczniów dowożonych do placówki oświatowej na terenie gminy Małogoszcz.
8.Listę uczniów dowożonych w danym roku szkolnym ustala dyrektor placówki oświatowej
i przekazuje ją wykonawcy dowozu, w terminie do dnia 25 sierpnia każdego roku.
W przypadku zmiany ilości uczniów dowożonych, dyrektor szkoły zobowiązany
jest powiadomić niezwłocznie wykonawcę dowozu o zaistniałej sytuacji.
9.Za bezpieczeństwo ucznia podczas dowozu i odwozu odpowiadają:
przed przyjazdem autobusu szkolnego i po wyjściu z autobusu po odwozie rodzic
lub opiekun prawny,
w autobusie szkolnym od chwili wejścia ucznia do autobusu, do chwili przekazania
go w wyznaczonym miejscu osobie wyznaczonej przez dyrektora placówki oświatowej
oraz od chwili odebrania ucznia ze szkoły z wyznaczonego miejsca do chwili opuszczenia
autobusu przez ucznia na wyznaczonym przystanku odpowiada zatrudniony opiekun
autobusu szkolnego,
przed odjazdem ze szkoły za bezpieczeństwo ucznia odpowiada wyznaczony nauczyciel
placówki oświatowej,
za bezpieczeństwo jazdy autobusu szkolnego i jego stan techniczny odpowiada kierowca
autobusu szkolnego.

10.W przypadku podróży ucznia (objętego dowozem) do i z placówki oświatowej pieszo
lub innym środkiem komunikacji niż autobus szkolny, organizator dowozu, opiekun dowozu,
dyrektor szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia w drodze
do i z placówki oświatowej.
§ 2.
Organizator dowozu/wykonawca dowozu.
1.Organizatorem dowozu dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Małogoszcz
jest Gmina Małogoszcz, która współdziała z dyrektorami placówek oświatowych.
2.Wykonawca dowozu w porozumieniu z dyrektorem placówki określa w planie dowozów
trasy dla autobusów szkolnych, godziny odjazdów i przystanki. Rozkład kursów autobusów
jest umieszczony na tablicy ogłoszeń przy wejściach głównych do placówek oświatowych.
3.Godziny podane na rozkładach jazdy autobusu szkolnego są orientacyjne z uwagi
na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz trudny
do dokładnego określenia czas wsiadania i wysiadania uczniów.
4.Organizator dowozu współdziała z dyrektorami placówek oświatowych w sytuacjach
ewentualnego odwołania dowozu, z powodu trudnych warunków drogowych
lub atmosferycznych.
5.W szczególnych okolicznościach wynikających ze zmiany rozkładu lekcji, kursy autobusów
na dany dzień mogą być zmienione. Taka informacja zostaje podana zainteresowanym
uczniom przez wychowawców.
6.Opiekunowie dowozu są pracownikami zatrudnionymi przez wykonawcę dowozów.
7.Dyrektor placówki zobowiązany jest przekazywać opiekunowi dowozu aktualne listy
uczniów objętych dowozem na danej trasie.
8.W przypadku usprawiedliwionej nieobecności opiekuna dowozu, wykonawca dowozu
zapewnia niezwłocznie zastępstwo.

9.Wykonawca dowozu odpowiedzialny jest m. in. za:
1) terminowy dowóz uczniów do placówek oświatowych,
2) bezpieczne i higieniczne warunki przewozu,
3) szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz za niezapewnienie uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny
w czasie przejazdu, mając na uwadze przepisy ustaw Kodeksu cywilnego,
Prawo przewozowe i Prawo o ruchu drogowym,
4) dowożenie uczniów wyłącznie autobusami sprawnymi technicznie,
5) zapewnienie pojazdu zastępczego w przypadku awarii autobusu,
6) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie pojazdy używane
do wykonywania usługi oraz inne wymogi uregulowane w odrębnych przepisach.
10.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie obowiązki wykonawcy dowozu określa
umowa zawarta z wykonawcą dowozu oraz przepisy ustawy Prawo przewozowe.
§ 3.
Opiekun dowozu
1. Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym
regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczniów z autobusu w odpowiednich
miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii
lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun dowozu jest zobowiązany poinformować
organizatora dowozu lub dyrektora placówki oświatowej.
2.Opiekun dowozu współpracuje z dyrektorami placówek oświatowych oraz nauczycielami
zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do placówek oświatowych w zakresie prawidłowej
organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, właściwego ich zachowania.
3.Opiekun dowozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych
od chwili wejścia do autobusu, do chwili przekazania ich w wyznaczonym miejscu osobie
upoważnionej przez dyrektora danej placówki oświatowej oraz od chwili odebrania
ich do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
4.Opiekun autobusu szkolnego zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom
organizatora dowozów w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom
bezpieczeństwa.

5.Opiekun w trakcie wykonywania czynności związanych z opieką, ściśle współpracuje
z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu:
a) przed planowanym odjazdem sprawdza obecność zgodnie z otrzymaną od dyrektorów
placówek listą uczniów uprawnionych do dowozu i daje znak kierowcy do rozpoczęcia
jazdy, (za sprawdzenie listy obecności dzieci przedszkolnych odpowiada nauczyciel
przedszkola),
b) w trakcie przewozu przebywa wewnątrz pojazdu, zajmuje miejsce bezpośrednio przy
drzwiach, z przodu autobusu,
c) nadzoruje wsiadanie i wysiadanie uczniów, na przystankach w miejscowościach
docelowych,
d) zobowiązany jest każdorazowo wysiąść na przystanku i zabronić dzieciom przechodzenia
przez jezdnię przed lub za autobusem (podczas pobytu na drodze opiekun powinien
być ubrany w odzież z elementami odblaskowymi),
e) po wejściu/wyjściu uczniów sprawdza, czy drzwi pojazdu są zamknięte i przekazuje sygnał
kierowcy o kontynuowaniu jazdy,
f) po opuszczeniu pojazdu przez uczniów dokonuje przeglądu jego wnętrza i w przypadku
pozostawienia przez uczniów przedmiotów przechowuje znalezione przedmioty
do momentu wyjaśnienia,
g) wymaga od uczniów zachowania zgodnego z regulaminem dowozu i odwozu uczniów.
6.O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun dowozu informuje
dyrektora placówki oświatowej.
7.Opiekun zgłasza dyrektorowi placówki oświatowej wszelkie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu i organizacji przewozów oraz przypadki łamania przez uczniów
niniejszego regulaminu.
§ 4.
Dyrektor placówki oświatowej
1.Dyrektor placówki oświatowej jest zobowiązany do ścisłej współpracy z organizatorem
dowozu i opiekunami w zakresie dowozu i odwozu uczniów.
2.Dyrektorzy informują organizatora dowozów o tygodniowym planie zajęć w celu
dostosowania terminów dowozów uczniów.
3.Dyrektorzy mają obowiązek zapoznania na początku roku szkolnego uczniów i rodziców
z rozkładem jazdy autobusów szkolnych oraz o ewentualnych zmianach w rozkładzie jazdy,
które będą na bieżąco podawane do wiadomości uczniom i rodzicom.
4.Dyrektorzy mają obowiązek reagowania zgodnie z zasadami statutu placówki oświatowej
na zgłoszenia opiekunów dowozu, dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań
uczniów.

5.Dyrektor, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje pisemnie organizatora
dowozu o planowanych zmianach w terminachgodzinach dowozów uczniów, związanych
ze zmianą organizacji nauki w szkole.
6.Po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie objęci odwozem oczekują na przyjazd autobusu
szkolnego w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym do tego celu miejscu. Zadaniem
placówki oświatowej jest sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi na odwóz
aż do czasu odebrania ich z wyznaczonego miejsca przez opiekuna odwozu.
7.Sposób bezpiecznego dojścia dowożonego ucznia do budynku danej placówki oświatowej
przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i z budynku danej placówki oświatowej do autobusu
szkolnego po zakończeniu zajęć określa dyrektor szkoły.
§ 5.
Rodzice/opiekunowie prawni
1.Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu, aż do momentu wejścia
ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu.
2.Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia
dokonane przez ich dzieci w autobusach szkolnych (w postaci przywrócenia do pierwotnego
wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej) w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc
czasu od zaistniałej sytuacji.
3.Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który z własnej winy nie dostosuje się do planu
dowozu, organizują go dla ucznia we własnym zakresie. Rodzic ma obowiązek o tym
zdarzeniu poinformować nauczyciela świetlicy, wychowawcę dziecka lub dyrektora placówki
oświatowej.
4.Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły
w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza
godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

§ 6.
Uczniowie
1.Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście
uczniów dowożonych, i który wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył
w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie zobowiązanie, stanowiące załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu.
2.Brak akceptacji regulaminu lub niedostarczenie do szkoły, do której uczeń uczęszcza,
zobowiązania w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z dowożenia ucznia do
szkoły.
3.Uczniowie objęci dowozem i odwozem mają obowiązek oczekiwać na autobus
w wyznaczonym miejscu, tzn. na przystanku autobusu szkolnego.
4.Uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego w godzinach i miejscach wyznaczonych
rozkładem jazdy, uzgodnionym pomiędzy dyrektorem danej placówki oświatowej,
a organizatorem dowozu. Powrót z zajęć szkolnych odbywa się na tych samych zasadach.
5.Wszyscy dojeżdżający uczniowie, mają obowiązek przestrzegać ustalonych godzin dowozu
i odwozu, zgodnie z obowiązującym planem dowozu.
6.Po wejściu do autobusu uczniowie mają obowiązek zajmować miejsce wyznaczone przez
opiekuna lub inne wolne miejsca siedzące.
7.Uczeń wstaje z miejsca dopiero po zatrzymaniu się pojazdu.
8.Uczniowie wychodzą wskazanymi drzwiami, po wcześniejszym opuszczeniu pojazdu przez
opiekuna.

9.Uczeń zgłasza niezwłocznie opiekunowi niedyspozycje zdrowotne swoje lub kolegów,
jeśli takie wystąpią.
10.Podczas wsiadania, wysiadania i jazdy autobusu, uczniowie mają obowiązek przestrzegać
zasad bezpieczeństwa i kultury.
11.Uczeń ma prawo do:
a) zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do i wysiadania z autobusu,
b) zapewnienia opieki i bezpieczeństwa w czasie jazdy,
c) opieki w czasie oczekiwania na odwóz.
12.Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a) wychodzić z autobusu w trakcie oczekiwania na jego odjazd,
b) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody opiekuna lub pod nieobecność opiekuna,
c) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
d) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
e) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny bądź stwarzający zagrożenie
bezpieczeństwa jadących w nim osób,
f) rozmawiać z kierowcą,
g) dokonywać zniszczeń w autobusie, rzucania plecakami lub innymi przedmiotami,
h) stawać na schodkach i chodzić po autobusie,
i) bić się z kimkolwiek, naruszać czyjąś nietykalność,
j) biegać po pojeździe, skakać po siedzeniach, wychylać się, wyskakiwać z autobusu, stać na
schodach w czasie jazdy, klęczeć na siedzeniu,
k) używać telefonu komórkowego niezgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem.
13.Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez
organizatora dowozu miejscu.
14.Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu szkolnego uczniowie zachowują szczególną
ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
15.Uczniowie po przyjeździe do placówki oświatowej udają się do szatni a następnie
bezpośrednio na zajęcia lekcyjne.
16.Uczniowie, którzy po przyjeździe do placówki oświatowej oczekują na zajęcia lekcyjne
lub po zajęciach lekcyjnych oczekują na autobus, mają obowiązek przebywać na świetlicy.
Nie wolno uczniom w tym czasie samowolnie opuszczać świetlicy lub placówki oświatowej,
chyba, że na pisemną prośbę rodzica lub prawnego opiekuna
17.Jeżeli organizacja pracy w danej placówce oświatowej przewiduje skrócone zajęcia
lekcyjne lub wcześniejsze zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs
autobusu w świetlicy lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły organizatora
miejscu, postępując zgodnie z bieżącymi wytycznymi.
18.Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym
regulaminie oraz do poleceń opiekunów dowozu oraz kierowcy, poszanowania mienia
wewnątrz autobusu oraz natychmiastowego zgłaszania niepokojących sytuacji.
19.Uczeń, który zachowuje się źle w autobusie szkolnym, wagaruje, nie dostosowuje się do
regulaminu i planu dowozu będzie podlegał procedurze usunięcia z listy uczniów
dojeżdżających.
20.Procedura usunięcia z listy uczniów dojeżdżających:
a) ustne ostrzeżenie opiekuna autobusu, kierowcy lub wychowawcy świetlicy
o konsekwencjach złego postępowania,
b) rozmowa z wychowawcą klasy, z dyrektorem o niewłaściwym zachowaniu,
c) wpisanie uwagi do zeszytu uwag lub dziennika lekcyjnego,
d) wezwanie rodziców / prawnych opiekunów do szkoły na rozmowę lub pisemne
ostrzeżenie adresowane do rodziców / prawnych opiekunów.
21.W przypadku braku zmiany postawy ucznia dyrektor placówki oświatowej informuje
o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów oraz przekazuje jednocześnie wiadomość
o wykluczeniu ucznia z dowozu i zapewnieniu dojazdu dziecka do szkoły i ze szkoły przez
rodziców/prawnych opiekunów we własnym zakresie i na ich własny koszt.
§ 7.
Zasady dowozu / odwozu
1.Autobus zatrzymuje się tylko i wyłącznie na wyznaczonych i oznakowanych przystankach,
o których poinformowani są uczniowie i ich rodzice.
2.Autobusy przywożą i odwożą uczniów o godzinie ustalonej w planie dowozów.
3.Wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, muszą być
przyprowadzani i odbierani o wyznaczonej godzinie z przystanku przez rodziców, prawnych
opiekunów lub osobę pełnoletnią, upoważnioną przez rodzica. Osoby te, mają obowiązek
przyprowadzać i odbierać dzieci o wyznaczonej godzinie, zgodnie z obowiązującym planem
dowozu.
4.Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących samodzielnie do autobusu oraz samodzielnie
powracających do domu po przywiezieniu na wyznaczony przystanek odpowiedzialność
ponoszą ich rodzice. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, którzy nie złożyli oświadczenia
o samodzielnym powrocie ucznia do domu (załącznik nr 3), zobowiązani są do osobistego
przekazania dziecka opiekunowi autobusu oraz odbierania go z autobusu zgodnie z rozkładem
jazdy po zajęciach lekcyjnych.

5.Uczeń, który nie został odebrany przez rodziców na przystanku, zostaje przewieziony
do danej placówki oświatowej, a dyrektor tej placówki oświatowej powiadamia o tym fakcie
rodziców. Rodzice zobowiązani są zabrać ucznia we własnym zakresie.
6.Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
7.Gdy podjeżdża autobus, uczeń stoi na przystanku, czekając, aż ten się zatrzyma, dopiero
wtedy, gdy opiekun otworzy drzwi, uczeń wchodzi do środka.
8.Przed wejściem do autobusu uczniowie ustawiają się pojedynczo począwszy od klas
młodszych, wchodzą kolejno i zajmują najbliższe wolne miejsce. Dzieci klas najmłodszych
zajmują miejsca na początku autobusu.
9.Wsiadanie do autobusu i wysiadanie odbywają się tylko przednimi drzwiami, tylne drzwi
pozostają zamknięte.
10.Podczas jazdy autobusu, wszyscy uczniowie siedzą i trzymają tornistry/plecaki
na kolanach lub przy nogach. Opuszczenie wyznaczonych miejsc może nastąpić dopiero
po zatrzymaniu pojazdu.
11.Po przyjeździe do szkoły uczniowie kierują się bezpośrednio do szkoły.
12.Uczniów dojeżdżających z autobusu odbiera wyznaczona przez dyrektora placówki
oświatowej osoba, która przyprowadza uczniów do przedszkola/szkoły. Przy odwozie osoba
wyznaczona przez dyrektora placówki oświatowej razem z uczniami idzie na przystanek
szkolnego autobusu.
13.Uczniom nie wolno wychodzić ze szkoły do autobusu bez opieki nauczyciela. Uczniowie
odjeżdżający bezpośrednio po lekcjach, oczekują na autobus razem z nauczycielem w pobliżu
szkoły, w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.
14.Uczeń, który nie będzie korzystał z dowozu lub odwozu na stałe (cały rok szkolny)
lub w niektóre dni tygodnia, ma obowiązek dostarczyć do nauczyciela świetlicy/wychowawcy
odpowiednie zaświadczenie, podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna
i powiadomić o tym fakcie opiekuna dowozu - załącznik nr 4.
15.Uczniowie, którzy w wyjątkowych sytuacjach muszą jechać innym kursem autobusu
niż ustalony we wniosku (załącznik 1) na trasie dom – szkoła lub szkoła - dom mają
obowiązek każdorazowo pokazać (na prośbę opiekuna autobusu lub wychowawcy świetlicy)
informację o przyczynie zmiany kursu oraz pisemną zgodę rodziców / prawnych opiekunów.
16.Uczniowie mogą wracać do domu innym kursem autobusu szkolnego (wcześniejszym lub
późniejszym), jeżeli zmiana wynika ze zwolnienia z zajęć bądź z uczestnictwa
w dodatkowych zajęciach.
17.Uprawniony uczeń ma prawo do powrotu autobusem szkolnym niezależnie od tego, jakim
środkiem lokomocji dotarł do placówki oświatowej.

18.Wysiadając z autobusu na przystanku, każdy uczeń czeka na poboczu aż do momentu
odjazdu autobusu i dopiero wtedy może udać się w kierunku miejsca zamieszkania.
19.Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero
po odjeździe autobusu z zachowaniem bezpieczeństwa o ruchu drogowym.
20.Powrót do domu odbywa się lewą stroną drogi, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
21.W przypadku opóźnienia autobusu przy dowozie do szkoły, uczniowie czekają
na przystanku maksymalnie 30 minut, po czym wracają do domu.
22.Autobus czeka na spóźnionych uczniów maksymalnie 3 minuty.
§ 8.
Przepisy końcowe
1.Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez dyrektora danej szkoły wszystkim
dowożonym uczniom oraz rodzicom tych uczniów.
2.Regulamin dostępny jest u dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podczas trwania dowozu decyzję
podejmują opiekun wraz z kierowcą w porozumieniu z organizatorem dowozu i dyrektorem
szkoły.
4.Za prawidłowe wykonywanie przez uczniów zawartych w regulaminie postanowień
odpowiada opiekun dowozu, dyrektor szkoły, nauczyciel świetlicy oraz rodzice/opiekunowie
prawni.
5.Regulamin jest dokumentem otwartym, podlega ewaluacji. Zmiany zapisów niniejszego
regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6.Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej
za jego nieprzestrzeganie.
7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2021 r.
Załącznik nr 1
do „Regulaminu dowozu
i odwozu uczniów do placówek
oświatowych na terenie Gminy
Małogoszcz”
Wniosek
o dowóz ucznia do i z placówki oświatowej w roku szkolnym 20......./.......
Proszę o zakwalifikowanie mojego dziecka, ucznia...................................................................,
do bezpłatnych dowozów autobusem szkolnym z domu do........................................................
(nazwa placówki oświatowej)
i z....................................................................... do domu oraz zapewnienie mu opieki
(nazwa placówki oświatowej)
w trakcie dowozu.
Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku:
1. Nazwisko i imię ucznia ..........................................................................................................
2. Klasa ......................................................................................................................................
3. Odległość drogi ucznia z domu do placówki oświatowej w km ............................................
4. Adres zamieszkania ucznia ....................................................................................................
5. Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodziców/ prawnych opiekunów:
.....................................................................................................................................................
6. Okres dowozów: od dnia.......................do dnia .....................................................................
7. Oświadczam, że:
-wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
.........................., dnia ............................ .................................................................
(Podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Akceptuję:
..................................................................
Pieczęć i podpis dyrektora placówki oświatowej
Załącznik nr 2
do „Regulaminu dowozu
i odwozu uczniów do placówek
oświatowych na terenie Gminy
Małogoszcz”
..............................................
(Miejscowość, data)
ZOBOWIĄZANIE
Niniejszym akceptujęnie akceptuję * i zobowiązuję się nie zobowiązuję się *, a tym samym
zobowiązuję nie zobowiązuję * syna/córkę*............................................................................,
dojeżdżającego/-ej* autobusem szkolnym do..............................................................................
(nazwa placówki oświatowej)
w roku szkolnym .............................do przestrzegania „Regulaminu dowozu i odwozu
uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Małogoszcz", począwszy od
dnia.............................r.
Podpisy:
- Rodzic/opiekun prawny/*......................................
- Uczeń: ...................................................................
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
do „Regulaminu dowozu
i odwozu uczniów do placówek
oświatowych na terenie Gminy
Małogoszcz”
Oświadczenie
o samodzielnym powrocie ucznia do domu
(dotyczy uczniów powyżej 10 roku życia)
Oświadczam, że moja/mój córka/ syn* ...................................................................................,
uczennica/uczeń* klasy ........................, szkoły .......................................................................
będzie samodzielnie wracać do domu po wyjściu z autobusu.
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jej/jego bezpieczeństwo
w drodze do domu.
................................................. .........................................................................
(miejscowość, data) podpis rodzica (prawnego opiekuna )
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 4
do „Regulaminu dowozu
i odwozu uczniów do placówek
oświatowych na terenie Gminy
Małogoszcz”
ZWOLNIENIE Z DOWOZU/ODWOZU AUTOBUSEM SZKOLNYM
Proszę o zwolnienie mojego/mojej syna/córki* ........................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
ucznia klasy.................. szkoły ..................................................................................................
z dowozu/odwozu autobusem do/ze szkoły/przedszkola* w okresie .......................................
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za jego/ jej bezpieczeństwo
w drodze do/ze szkoły/przedszkola*.
................................................ ........................................................................
(miejscowość, data) podpis rodzica (prawnego opiekuna )
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 5
do „Regulaminu dowozu
i odwozu uczniów do placówek
oświatowych na terenie Gminy
Małogoszcz”
Zapoznałam/em się z treścią „Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do placówek
oświatowych, na terenie Gminy Małogoszcz” w dniu ..............................................
……………………………..
(podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………………………………………………………………. (nazwa Placówki)
Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: ……………………………………………………….
(adres mailowy Placówki)
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy
za pomocą adresów mailowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w celu zapewnienia transportu i opieki dzieciom w czasie przewozu,
a także realizacji podpisanej umowy na dowóz dziecka do szkoły.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) firma świadcząca usługi przewozowe, która na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem
przetwarzają dane osobowe.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach,

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych jedynie na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować
się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na transport o opiekę dzieci w czasie
przewozu i wynika z obowiązujących przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

facebook