• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole Publiczne
w Małogoszczu

Stawka żywieniowa:
śniadanie - 2 zł
obiad - 6 zł
podwieczorek - 2 zł
razem - 10 zł

1. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są odpisy w kolejnym miesiącu.
2. Za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godz. 13.00 - 1 zł.
3. Zwolnieniu z opłaty, o której mowa w pkt. 2 podlegają na swój wniosek rodzice:
- posiadający "Kartę Dużej Rodziny",
- rodzice dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego uczęszczające do naszego przedszkola,

Rodzice proszeni są o zgłaszanie wniosków do Pani Dyrektor Przedszkola.

Prosimy o regulowanie opłat do 20-go każdego miesiąca.
UCHWAŁA NR X/83/19 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309), w związku z art. 52 ust. 1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203; z 2018 r., poz. 2245) i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 t.j.) Rada Miejska w Małogoszczu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzone przez Gminę Małogoszcz zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 6, w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w ust. 1 jest odpłatne.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 2.
1. W przypadku korzystania z wychowania przedszkolnego przez dwoje i więcej dzieci do lat 6 z tej samej rodziny, opłatę obniża się o 50 % za drugie i każde następne dziecko.
2. Całkowitemu zwolnieniu z opłaty podlegają rodzice dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny przyznanej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.)
3. Zniżek i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się na wniosek rodziców.

§ 3.
Z dniem 1 września 2019 r. traci moc uchwała Nr 25/258/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małogoszcz

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej - Michał Borowski

facebook