• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole Publiczne
w Małogoszczu

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MAŁOGOSZCZU
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI
W OKRESIE EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z COVID-19Podstawy prawne:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli,
Wytyczne Ministerstwa Zdrowia,
Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel procedury:
Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków i personelu przedszkola.

Zakres procedury:
Procedury dotyczą wszystkich rodziców, prawnych opiekunów, osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, personelu pedagogicznego i niepedagogicznego oraz wszystkich osób wchodzących na teren przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19.

§ 1
Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w trakcie trwania pandemii COVID-19 .

I. Ogólne zasady.
Rodzic pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu podczas przyprowadzenia go do placówki zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych oświadczeń (załącznik nr 1, załącznik nr 2), które dostępne są do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.malogoszcz.przedszkolowo.pl .

II. Obowiązki rodziców:

Rodzicu:
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż opiekunowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
2. Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
3. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
4. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
6. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

III. Zasady postępowania na terenie przedszkola.

1. Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jedna osoba: rodzic, prawny opiekun lub osoba
do tego upoważniona.
2. Wprowadza się ograniczenie wejścia rodziców, prawnych opiekunów i innych upoważnionych osób do szatni maksymalnie do 5 osób.
3. Rodzic/Opiekun przyprowadzając dziecko powinien zachować odstęp 1,5m odległości od innych osób oczekujących na przyjęcie do placówki.
4. Czas schodzenia się dzieci do przedszkola: od 6.30 do 8.00. Podczas pobytu wychowanków w placówce drzwi wejściowe do przedszkola są zamknięte.
5. Wprowadza się zakaz grupowania przed wejściem do placówki. Należy ustawić się w kolejce, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej odległości.
6. Zabrania się dzieciom przebywania na terenie ogródka w czasie oczekiwania na przyjęcie do placówki i po odbiorze.
7. Rodzin/Opiekun wchodząc na teren przedszkola zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust.
8. Rodzic/Opiekun przyprowadzając/odbierając swoje dziecko wchodzi do przedsionka budynku i w pierwszej kolejności dezynfekuje dłonie płynem znajdującym się
w oznaczonym dozowniku na ścianie lub zabezpiecza je rękawiczkami ochronnymi.
O swoim przybyciu informuje pracowników przedszkola uruchomieniem dzwonka.
9. Rodzic/Opiekun zachowując dystans społeczny od innych osób przebiera dziecko
i przekazuje osobie upoważnionej, która odprowadza go do wyznaczonej sali.
10. Jeżeli rodzic/opiekun odbiera dziecko podczas pobytu grupy w ogródku przedszkolnym – nie wchodzi na jego teren. Czeka w przedsionku budynku na przekazanie mu dziecka przez wyznaczoną osobę.
11. Dzieci nie przynoszą i nie wynoszą z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów.
12. Rodzic/Opiekun przyprowadzający/odbierający dzieci zachowuje dystans społeczny
w odniesieniu do pracowników przedszkola wynoszący 1,5 m.
§ 2
Pobyt dziecka na terenie Przedszkola Publicznego w Małogoszczu

I. Organizacja opieki.

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali. Do grupy przyporządkowani
są w miarę możliwości ci sami nauczyciele
2. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali to 1,5m2 na 1 dziecko.
3. Z sali, w której przebywa grupa, są usunięte sprzęty i przedmioty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Pozostałe sprzęty wykorzystywane podczas pobytu dziecka w sali dezynfekowane są codziennie
po zakończeniu pracy danego oddziału.
4. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
5. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący 1,5m.
6. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
7. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe.
8. Ustala się mierzenie temperatury ciała dziecka w wyniku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
9. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, będzie odizolowane w specjalnie
do tego wyznaczonym miejscu. Osoba opiekująca się dzieckiem powiadamia Dyrektora,
a następnie rodziców/opiekunów. Dyrektor zawiadamia służby sanitarno- epidemiologiczne
i ściśle stosuje się do wydanych przez nie instrukcji i poleceń. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
10. Dzieci będą korzystały z przedszkolnego placu zabaw przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.
11. Sprzęt na placu zabaw jest każdorazowo po zmianie grupy czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
12. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu będzie odbywał się przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
13. Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców /opiekunów prawnych/ osób upoważnionych
do odbioru dzieci i osób postronnych.

II. Obowiązki nauczycieli.

1. Nauczyciele obowiązkowo zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obecnie obowiązującymi w placówce i nadzorują ich przestrzeganie.
2. Czuwają nad przestrzeganiem zakazu wnoszenia do sal zajęć zabawek, przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystują przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze) po zastosowaniu przekazują pracownikom obsługi do dezynfekcji.
3. Wietrzą salę, co najmniej raz na godzinę i prowadzą zajęcia ruchowe przy otwartych oknach.
4. Nauczyciele zwracają uwagę, aby dzieci często myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu, udzielają instrukcji i pokazu właściwego mycia rąk.

§ 3 Zasady współpracy przedszkola z POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNĄ W JĘDRZEJOWIE

1. Dyrektor przedszkola na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID – 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
2. Dyrektor wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażeniem wirusem COVID – 19 niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno – epidemiologiczną.
4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID – 19 u jednego z pracowników lub dzieci niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno – epidemiologiczną.
5. Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID – 19.

§ 4 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

1. Zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem antybakteryjnym, szczególnie przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, szczególnie dokładnie po skorzystaniu z toalety.
2. Zaleca się przeprowadzanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów, krzeseł, klawiatury i włączników.
3. Zapewnieniem bieżącej dezynfekcji toalety, zajmuje się jedna osoba na stałe przebywająca na danej sali z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

§ 5 Zdrowie pracowników, postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
pracownika przedszkola


1. Do pracy przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących
na chorobę typu: gorączka, kaszel, osłabienie, trudności w oddychaniu itp.
2. Pracownicy mają również obowiązek powiadomić pracodawcę o kontakcie z osobą zarażoną lub osobami z jej otoczenia – w takim przypadku pracownik również nie może być dopuszczony do pracy na żadnym stanowisku.
3. Pracownik obowiązany jest niezwłocznie zgłosić dyrekcji wszelkie objawy chorobowe grypopodobne takie jak: gorączka, kaszel, ból mięśni, złe samopoczucie.
4. Zabronione jest wnoszenie do pomieszczeń kuchennych jakichkolwiek rzeczy osobistych typu torebka, telefon komórkowy czy jedzenie.
5. Nie należy w miarę możliwości angażować do pracy pracowników i personelu powyżej 60 roku życia oraz z istotnymi problemami zdrowotnymi.
6. Na holu przedszkolnym pozostaje wydzielone miejsce na izolatkę, wyposażone w niezbędne środki ochrony, termometr i płyn dezynfekujący, w którym będą umieszczane osoby o zdiagnozowanych objawach chorobowych.
7. W przypadku wystąpienia u osób przebywających w przedszkolu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostają one niezwłocznie odsunięte od pozostałych uwzględniając:
- powiadomienie Dyrektora, rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji,
- zawiadomienie przez Dyrektora przedszkola stacji sanitarno-epidemiologicznej i ścisłe stosowanie się do wydawanych instrukcji i poleceń,
- ustalenie przez Dyrektora listy osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie, aby w razie potrzeby przekazać
ją powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.
8. zapewnienie przez Dyrektora przedszkola opieki pozostałym dzieciom oraz zorganizowanie udrożnienia ciągu komunikacyjnego między salą a miejscem izolacji,
9. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z objawami chorobowymi, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.)
10. W określonym, dostępnym miejscu (w każdej sali) umieszcza się niezbędne numery telefonów, w tym do Dyrektora przedszkola, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
11. Zobowiązuje się nauczycieli do sporządzania listy obecnych na sali w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
12. Pracownicy poinformowani są, że w przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, pracownik powinien:
1) pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną;
2) w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem;
3) śledzić na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https //www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.
§ 6
Organizacja żywienia
I. Przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych

1. Przy organizacji żywienia stosować obowiązujące w placówce procedury postępowania wynikające z wdrożonego systemu HACCP – dobre praktyki higieniczne i dobre praktyki produkcyjne.
2. Pracownicy kuchni zobowiązani są do:
przestrzegania zasad ogólnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: zachowania odległości stanowisk pracy, stosowania środków ochrony osobistej (mydła dezynfekującego, płynu dezynfekującego do rąk i do czyszczenia powierzchni oraz sprzętów);
utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
mycia i wyparzania naczyń i sztućców w zmywarce gastronomicznej z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 82 C;
stosowania maseczek/przyłbic i rękawiczek jednorazowych;
odbierania towaru z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa;
przygotowania potraw, wykładania na wózki kelnerskie potrzebnych naczyń, przeprowadzania gotowego wózka na główny korytarz, skąd odbierają je pomoce nauczycieli/ obsługa przypisana do sali.
3. Za dostarczenie produktów z zachowaniem wszelkich standardów higieny oraz wzmożonego reżimu sanitarnego odpowiada intendent.
4. Na stanowiskach utrzymania higieny rąk umieścić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym – zasady dezynfekcji rąk.
5. Zobowiązać pracowników do zachowania dystansu społecznego, wynoszącego minimum 1,5 m.
6. Zakazać personelowi bloku żywieniowego kontaktu z dziećmi oraz pozostałymi
pracownikami przedszkola.
7. Zakazać przebywania w pomieszczeniach kuchennych osób postronnych.
8. Obsługa/ pomoc nauczyciela zobowiązani są do:
mycia i wyparzania sztućców i naczyń, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
dezynfekcji blatów roboczych, kranów, poręczy, powierzchni płaskich, itd.
9. Pomoce nauczyciela/ obsługa odpowiadają za przygotowanie sali do posiłku i rozdzielanie ich dzieciom.
10. Myją i dezynfekują wózki kelnerskie przed każdym wydaniem kolejnego posiłku
i po przejęciu wózka z brudnymi naczyniami.
11. Przy każdym posiłku i na każdym stole wykładają do dyspozycji dzieci chusteczki higieniczne.
12. Naczynia brudne po posiłkach, ułożone na wózkach, z sali wywożą pomoce nauczycieli/ obsługa przypisana do sali i dezynfekują termicznie przy wykorzystaniu zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania w temperaturze +82 C.

II. Środki ostrożności na etapie przyjęcia dostawy produktów spożywczych.

1. Środki spożywcze niezbędne do przygotowania posiłków mogą być dostarczane wyłącznie przez sprawdzonych, kwalifikowanych dostawców posiadających wdrożone procedury systemu HACCP oraz będących pod stałym nadzorem służb sanitarnych.
2. Kontakt z dostawcami należy ograniczyć do niezbędnego minimum, dlatego środki spożywcze należy pozyskiwać od dostawców spełniających warunki transportu różnych grup asortymentowych w tym produktów wymagających zachowania ciągu chłodniczego.
3. Dostawcy muszą być poinformowani o wprowadzonych w placówce środkach ostrożności
i podjętych działań przeciwepidemicznych.
4. Obowiązuje zakaz wchodzenia dostawców do pomieszczeń placówki. Kontakt z dostawą
ma jedynie intendent z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (zakaz witania poprzez uścisk dłoni, zachowanie dystansu społecznego).
5. Stanowisko przyjęcia dostaw:
należy wyposażyć w płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o właściwościach wirusobójczych oraz preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu nie wymagający spłukiwania;
należy dezynfekować przed i po przyjęciu każdej dostawy.
6. Dostawca nie może wykazywać objawów chorobowych. Podczas dostawy obowiązują
go środki ochrony osobistej, tj. rękawiczki jednorazowe oraz maseczka ochronna osłaniająca usta i nos.
7. Wszelkie niezgodności dotyczące higieny dostawy, zachowań dostawcy należy zgłosić dyrektorowi placówki, który informuje firmę odpowiadającą za dostawę środków spożywczych.

§ 7 Zasady współpracy dyrektora przedszkola z Organem Prowadzącym.

1. Dyrektor przedszkola utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania ilości dzieci w przedszkolu.
2. Codziennie o godz. 9.30 przekazuje informację drogą elektroniczną do Kuratora Oświaty i SCO w Małogoszczu.
3. W sytuacji wystąpienia problemów lub zakażenia przekazuje informację telefoniczną bezpośrednio do kierownika SCO.

§ 8 Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej.

1. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, tj. maseczki, rękawiczki w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy wyrzucać do pojemnika zaopatrzonego w jednorazowy worek na odpady zmieszane.

§ 9 Dane kontaktowe instytucji, w których można uzyskać informacje w sprawie COVID – 19.

1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jędrzejowie - 41 386 14 80
2. Całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590
3. Najbliższy oddział zakaźny - 41 363 71 32
4. Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz - 41 38 551 35
5. Miejsko – Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu- 41 387 53 10


Procedury wprowadza się Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Małogoszczu
od dnia 01.09.2020r.

Załącznik nr 1
Małogoszcz, dnia ........................................

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA

Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka …...................................... w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. .

(czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów)


Załącznik nr 2
Imię i nazwisko dziecka ……………….…………...…………………………..........………………
Imię i nazwisko rodzica/rodziców …..................................................................................................
(opiekunów prawnych) ………….....................................................………….........……………….
Numery telefonu do kontaktu…………….………………..…………….…….........……………….

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………… nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie oraz nie przejawia widocznych oznak choroby. Na dzień złożenia oświadczenia, stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować przedszkole o wystąpieniu ww. oznak chorobowych i nie przyprowadzać chorego dziecka do Przedszkola.

……......................………………………..
(data i czytelny podpis rodzica)


Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do przedszkola w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz, że znane mi jest ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych.


….......................…………………………
(data i czytelny podpis rodzica)


Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w przedszkolu.


..…........................………………………
(data i czytelny podpis rodzica)

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu, tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.


…..........................………………………
(data i czytelny podpis rodzica)


KARTA DEZYNFEKCJI SALI I ŁAZIENKI GRUPY
…..........................................................
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MAŁOGOSZCZU
Sale i łazienki dzieci (codzienne prace porządkowe, mycie, dezynfekcja). Należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe, szczególnie: krzesełka, blaty stołów, zabawki, pomoce dydaktyczne, parapety, szafki, uchwyty szafek, włączniki światła, sanitariaty. Umywalki, kurki od wody, klamki oraz podłogi, glazura, kabiny.
Dezynfekcja 3 razy dziennie: po śniadaniu, po obiedzie i po podwieczorku oraz wg potrzeb.
Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenie.

Data
Godzina
Podpis osoby dokonującej dezynfekcji
Uwagi
Podpis osoby kontrolującejKARTA DEZYNFEKCJI ŁAZIENKI PRACOWNIKÓW
…..........................................................
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MAŁOGOSZCZU
ŁAZIENKA (codzienne prace porządkowe, mycie, dezynfekcja):
Należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe, szczególnie: sanitariaty, umywalki, kurki do wody, klamki oraz podłogi, glazura, szafki.

Data
Godzina
Podpis osoby dokonującej dezynfekcji
Uwagi
Podpis osoby kontrolującejMONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH
KARTA DEZYNFEKCJI CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH (….......................................)
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MAŁOGOSZCZU

Ciągi komunikacyjne: (codzienne prace porządkowe, mycie, dezynfekcja minimum 3 razy dziennie). Należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki świateł, uchwyty, podłogi.

Data
Godzina
Podpis osoby dokonującej dezynfekcji
Uwagi
Podpis osoby kontrolującej

facebook